01.การวัดผลคืออะไร ?

การวัดผล (Measurement)
หมายถึง กระบวนการในการกำหนดตัวเลขแทนขนาดหรือปริมาณให้กับคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม

ตัวอย่างการวัดผล เช่นวัดความสูงนักเรียนด้วยที่วัดส่วนสูงได้ขนาดความสูงของนักเรียนเท่ากับ 175 เซ็นติเมตร

วัดน้ำหนักของนักเรียนด้วยเครื่องชั่งนำหนักได้ขนาดนำหนักเท่ากับ 75 กิโลกรัม

วัดความรู้นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบได้ขนาดความรู้ของนักเรียนเท่ากับ 82 คะแนน

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 สิงหาคม 2552 03:00

  ทำให้เข้าใจในการใช้เครื่องมือในการวัดได้อย่างเหมาะสม

  จาก กุลิสรา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู(หมู่เรียน M6)

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7 สิงหาคม 2552 09:19

  ชอบคำว่า"การใช้เครื่องมือวัดอย่างเหมาะสม"จังเลยค่ะ เพราะหลักการที่สำคัญของการวัดผลประเมินผล มีอยู่ข้อหนึ่ง คือต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด เช่น ต้องการวัดน้ำหนักคนใช้ตาชั่งคน ต้องการวัดน้ำหนักทองใช้ตาชั่งทอง ต้องการวัดความรู้ใช้แบบทดสอบ ต้องการวัดความคิดเห็นใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ต้องการวัดความสามารถในการปฏิบัติใช้การสังเกต (เพชร)

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2552 23:12

  จำได้เสมอคะที่อาจารย์บอกว่าสอนอย่างไรวัดอย่างนั้น ขอบคุณคะทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็ฟังแล้วติดหู (kik)

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับบทความนี้