หน้า 4

การประเมินผลทางเลือกใหม่ (Alternative Assessment)

เป็นการประเมินอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการใช้แบบทดสอบ เช่น นำการประเมินผลจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่ ไปกับการใช้แบบทดสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงบรรยายที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนรอบด้าน

การประเมินผลจากการปฏิบัติ (Performance Assessment)
เป็นการประเมินที่มุ่งให้นักเรียนปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย โดยเน้นที่การลงมือปฏิบัติ มากกว่าการ ตรวจสอบด้านความรู้

การประเมินผลสภาพจริง (Authentic Assessment)
เป็นการประเมินที่ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิติจริงโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง และใช้เครื่องมือและวิธีการวัดอย่างหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความสามารถแท้จริงของนักเรียน

การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment)
เป็นการประเมินจากหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่เกิดจากการประเมินสภาพจริง โดยครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน